Temel Dini Bilgiler 2. Ünite Soruları ve Cevapları

A.  Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.


1. Yüce Allah'ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde bir ve tek olması, eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması anlamına gelen sıfatı.

2. Allah'ın varlığını ve birliğini ifade eden İslam dininin temel ilkesi.

3. Kıyamet vaktinin geldiğini ilan edecek olan melek.

4. İnanan kimse.

5. İyiliğin ve güzelliğin sembolü olan ve gözle görülmeyen varlıkların genel adı.

6. Ahirette insanların toplandıkları yer.

7. Öldükten sonra tekrar dirilme.

8. Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere ulaştırmakla görevli melek.

9. Yüce Allah'ın, ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezelî ilmiyle bilip takdir etmesi.

10. Peygamberimizin Allah tarafından getirdiği ilkeleri tasdik etmek ve bunların doğru olduğuna gönülden inanmak.

11. Allah'ın insanlar arasından seçtiği ve vahiy yoluyla emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği kimse.

12. Yüce Allah'ın her şeyi görmesi anlamına gelen sıfatı.

13. Son ilahî kitap.

14. Evrenin düzeninin bozulması, bütün canlıların ölmesi, ölen canlıların yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması.

15. Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilahî adalet terazisi.

A.  Aşağıdaki açık uçlu sorulan cevaplayınız.

1. Kelime-i şehadetin İslam dini açısından önemi nedir? Söyleyiniz.

C.: Kelime-i şehadet İslam dinini kabulün, yani imanın göstergesi ve ifadesidir. İnsanlar bu sözü söyleyerek Müslüman olurlar, hem de bunu ilan ederler.

2. Allah'ın varlığı ve birliği konusunda evrenden örnekler veriniz.

C.: Evrene bakıldığında bir düzen görülür. Güneşin hareketi, yıldızların durumu, rüzgarlar, yağmurlar hep bu düzenin göstergesidir. Bütün bunlar bir yaratıcıyı ve bu yaratıcının birliğini göstermektedir.

3. Evrende birden fazla ilah olsaydı sonuçları neler olurdu? Belirtiniz.

C.: Düzensizlik ve kargaşa olurdu. Çünkü her biri kendi arzusunun gerçekleşmesini isteyecekti. Birden fazla ilahın gölgesinde insanların huzurlu olabilmeleri de mümkün değildir

4. Yüce Allah, niçin kitap ve peygamber göndermiştir? Örnek vererek açıklayınız.

C.: İnsanlara doğru yolu göstermek ve onları sıkıntılardan kurtarmak için göndermiştir. İnsanların kitap ve peygambere ihtiyacı vardır. Akılla Allah bilinebilir ama Allah’a kulluk şekilleri dahil bir çok şey akılla bilinemez.

5. Öldükten sonra dirilmek mümkün müdür? Bir örnekle açıklayınız.

C.: Öldükten sonra dirilmek mümkündür. Çevremizde gördüğümüz birçok şey bunun delilidir. Kışın kuruyan ağaçların yazın yeşermesi, kuruyan tohumlardan yen hayatların neşet etmesi bunun örneklerindendir.

B.   Çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi nitelik bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Hac                         B) Zekât          C) Kader        D) Oruç                       E) Kurban

2. Aşağıdakilerden hangisi kaderle ilgili bir kavram değildir?

A) Evrenin yasaları     B)Kaza                        C) İrade           D) Sorumluluk                        E) Mahşer

3. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?

A) Günah işlemezler.              B) Cinsiyet özellikleri vardır.              C) Yemezler ve içmezler.

D) Nurdan yaratılmışlardır.     E) Gözle görünmezler.

4. "Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır." (En'am suresi, 38. ayet.)

Yukarıdaki ayette ahiret hayatının hangi aşaması anlatılmaktadır? (İptal)

A)Ba's                         B)Hesap          C) Haşr                       D) Mizan                     E) Mahşer

5. Aşağıdakilerden hangisi sübûti sıfatlardan değildir?

A) İlim                        B)Beka                        C) İrade           D) Kudret                               E) Tekvin

Ç. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

1. Peygamberler, peygamberliği ispat etmek için mucize gösterirler.

2. İnsan yaptığı yanlışları kadere yükleyemez. Çünkü Allah, insana akıl ve irade vermiştir.

3. Yalnızca Yüce Allah'a ait özelliklere zatî sıfatlar, Allah'ta sınırsız, insanda sınırlı olarak bulunan özelliklere ise Subutî sıfatlar denir.

4. Allah'ın isimlerine Esma-i Hüsna denir.

5. Allah'ın sonradan olan şeylerin hiçbirisine benzememesine Muhalefetun li’l-Havadis denir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !